3 дугаар сарын онцлох ном

Энэ зураг яг номон доторх номын санг санагдуулаад Photo by Roman Kraft on Unsplash

Энэ сард 4 ном уншиж дуусгасан юм байна. Түүн дундаас хамгийн их таалагдсан нь The Midnight Library by Matt Haig байлаа. 2020 оны гүүдрийдс сайтын зөгнөлт зохиолын төрөлд нэгт орсон ном. Өнгөрсөн жилээс хойш л нүдэнд өртөөд явсан номоо уншиж санаагаа амраасан. Уншихад харамсахгүй гоё ном. Үхэл амьдралын зааг дээр нэгэн номын санд сэрэх бүсгүй. Ганцхан сонголтоос болоод бүх зүйл өөрөөр эргэж болохыг, зөвхөн нэг зүйлдээ төвлөрөөд жижгээр биш…

--

--

Эрүүл бие, сэтгэл сайхан амьдралын суурь гэдэгт итгэсэн өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахыг хүслээ😊 PhD of Earth Science🌎🏞📖 RYT-200 Yoga instructor

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Baasansuren Gankhurel

Baasansuren Gankhurel

Эрүүл бие, сэтгэл сайхан амьдралын суурь гэдэгт итгэсэн өөрийнхөө туршлагаас хуваалцахыг хүслээ😊 PhD of Earth Science🌎🏞📖 RYT-200 Yoga instructor